Triển khai xây dựng mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”trên địa bàn xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn

Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm và các Nghị quyết, kế hoạch về đảm bảo ANTT trên địa bàn, hạn chế thấp nhất việc người chưa thành niên vi phạm pháp luật, UBND xã Quế Hiệp đã ban hành Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 về việc xây dựng mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng”; Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 24/11/2023 về triển khai thực hiện mô hình “Phòng ngừa, trợ giúp người chưa thành niên vi phạm pháp luật dựa vào cộng đồng” trên địa bàn xã Quế Hiệp năm 2023.