Năm 2023, Quế Sơn phát triển đảng viên mới vượt 3,5% so chỉ tiêu giao

Chiều ngày 28/12/2023, Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Huyện ủy viên khóa XXV; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Trung tâm Chính trị huyện; Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó bí thư và cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo – Dân vận, Tổ chức – Kiểm tra, Văn phòng cấp ủy Đảng bộ 13 xã, thị trấn của huyện. Đồng chí Đinh Nguyên Vũ – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Phước Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, đã triển khai, quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về xây dựng lực lượng Công an chính quy tinh nhuệ; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương về tổ chức Tết nguyên đán Giáp Thìn; Qui định số 138-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan.

Năm 2023, công tác xây dựng Đảng đã được Huyện uỷ và các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trên địa bàn huyện tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Trong năm, Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, xây dựng và ban hành đầy đủ, kịp thời nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, qui định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc các TCCS đảng, các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện. Đặc biệt, đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 55 năm kết nghĩa giữa huyện Quế Sơn và huyện Thọ Xuân. Chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tình hình thời sự trong nước và thế giới; tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết TW6, TW7, TW8 (khóa XIII), các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy... Năm 2023, Đảng bộ huyện kết nạp 88 đảng viên mới, vượt 3,5% so chỉ tiêu tỉnh giao, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 3.724 đồng chí; tổ chức trao Huy hiệu Đảng các đợt cho 158 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đảm bảo, đúng qui định Điều lệ Đảng. Đánh giá cuối năm, có 52/53 TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt tỷ lệ 98,11%, trong đó có 10 TCCS Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có hơn 17% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Đinh Nguyên Vũ đề nghị trong năm 2024, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức. Quan tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tập trung đẩy mạnh phát triển KT-XH, QP-AN, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra... 

Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng 43 tập thể và 38 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong các lĩnh vực năm 2023.

Tin liên quan