Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

THÔNG BÁO
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; số 67/2019/NĐ- CP ngày 31/7/2019 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp

hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 22/3/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản và giá khởi điểm đối với 22 danh mục dự án đầu tư khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện, thị xã: Quế Sơn, Đại Lộc, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn, Tây Giang, Điện Bàn;

Thực hiện Công văn số 04/UBND-KT ngày 04/01/2024 của UBND huyện Quế Sơn về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quế Sơn.

UBND huyện Quế Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tàisản đấu giá:

  • Tên của đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Quế Sơn (cơ quan được UBND huyện giao nhiệm vụ tham mưu tổ chức đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quế Sơn).
  • Địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá: Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

2. Thông tin về tài sản đấu giá:

 

TT

 

Địa điểm/Loại khoáng sản

Diện tích (ha)

Trữ lượng dự kiến (m3)

Giá khởi điểm

Tiền cấp quyềnKTKS tạm tính (đồng)

 

1

Đất san lấp tại điểm mỏ: QS134 Khu vực Núi Dàng, thôn Phước Phú Đông, xã Quế Mỹ

 

2,22

120.000

 

R = 3%

238.237.200

 

2

Đất san lấp tại điểm mỏ: QS130 Khu vực Núi Lò Rèn, thôn Thạch Khê, xã Quế Mỹ (QS 130/2)

 

3,42

 

250.000

 

R = 3%

 

496.327.500

 

3

Đất san lấp tại điểm mỏ: QS130 Khu vực Núi Lăng, thôn Thạch Khê, xã Quế Mỹ (QS 130/1)

 

2,19

 

180.000

 

R = 3%

 

357.355.800

 

4

Đất san lấp tại điểm mỏ: QS156 Khu vực Hòn Mới, thôn Phương Nam, xã Quế Phú

 

4,05

 

400.000

 

R = 3%

 

794.124.000

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chứcđấu giá tài sản:

Thực hiện theo khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp.

4. Cách thức lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức đấu giá tài sản, UBND huyện chủ trì cùng với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quế Sơn và Tổ tư vấn tham mưu thực hiện các bước thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện tổ chức chấm điểm theo tiêu chí tại Bảng tiêu chí kèm theo được quy định tại mục 3 Thông báo này và xử lý các tình huống theo quy định tại các khoản 4,5,6,7 Điều 5 Thông tư số 02/2022/TT-BTP.

Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức đáp ứng điều kiện nêu tại mục VI và có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại theo Bảng tiêu chí kèm theo Thông báo này. Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì tổ chức được chọn là tổ chức có điểm đánh giá nội dung: Tiêu chí khác cao nhất quy định tại mục V tại Bảng tiêu chí ban hành kèm theo Thông báo.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia.

5.1. Thời gian nộp hồ sơ: 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày đăng Thông báo trên Cổng thông tin điện tử chuyên ngành về đấu gia tài sản quốc gia (trong giờ hành chính).

5.2. Cơ quan, địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quế Sơn; địa chỉ: số 02, đường Tôn Đức Thắng, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Lưu ý:

  • Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức đấu giá và Căn cước công dân;
  • Hồ sơ nộp trực tiếp, không tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện;
  • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: không hoàn trả lại hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không được lựa chọn.

UBND huyện Quế Sơn thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết và đăng ký.

Xem file văn bản tại đây.

Tin liên quan