UBND huyện Quế Sơn hội nghị trực báo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 3 tháng đầu năm 2024

Sáng 5/4, UBND huyện Quế Sơn hội nghị trực báo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2024. Ông Nguyễn Phước Sơn – Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Quế Sơn trực báo kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 3 tháng đầu năm 2024 - Ảnh: Duy Thái

Với sự quan tâm của cấp trên, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Quế Sơn đạt những kết quả nhất định. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng; văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường có chuyển biến tích cực; tình hình an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; thu nhập và điều kiện sống của Nhân dân được cải thiện đáng kể. Đến nay, số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn trên địa bàn huyện là 194 tiêu chí, bình quân chung mỗi xã đạt 17,6 tiêu chí. Quế Sơn đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2025 đạt thêm 4 tiêu chí còn lại gồm Giao thông; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Môi trường; Chất lượng môi trường sống.

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, mặt trận, đoàn thể quan tâm, chỉ đạo trở thành nhiệm vụ, mục tiêu ưu tiên, được cụ thể hóa thành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Kế hoạch của UBND huyện. Bên cạnh thực hiện các dự án giảm nghèo, huyện Quế Sơn lồng ghép, triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo… Nhờ đó, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 3,07%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2,1%.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Sơn – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung, tiêu chí của chương trình. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tiếp tục thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, vận động người dân hiến đất, hiến tài sản để xây dựng các công trình dân sinh; tăng cường chỉnh trang khu dân cư, xây dựng cảnh quan môi trường. Tập trung thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo được đầu tư trên địa bàn huyện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo các xã, thị trấn; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ liên quan đến hộ nghèo; tập trung rà soát hộ nghèo có khả năng thoát nghèo để hỗ trợ phát triển, vươn lên thoát nghèo, đảm bảo đạt mục tiêu kế hoạch và chỉ tiêu giảm nghèo năm 2024.

Tin liên quan