Điểm mới trong hoạt động tiền gửi thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn

Hoạt động tiền gửi tổ viên thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn trong những năm qua đã được triển khai thống nhất, trở thành hoạt động đặc thù do Ngân hàng Chính sách xã hội cung cấp nhằm giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác thực hành tiết kiệm, tạo nguồn trả nợ tiền vay và tạo lập dần vốn tự có.

 

Để tiếp tục phát huy mục đích, ý nghĩa và hiệu quả của hoạt động tiền gửi của tổ viên vay vốn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, ngày 19/3/2024, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành văn bản số 1667/NHCS-TDNN về việc điều chỉnh một số nội dung liên quan đến hoạt động tiền gửi qua tổ TK&VV. Qua đó, kể từ ngày 01/4/2024, hoạt động tiền gửi thông qua tổ TK&VV có thay đổi nội dung chuyển khoản trả nợ gốc từ tài khoản tiền gửi tổ viên như sau:

- Hằng tháng, NHCSXH nơi cho vay thông báo cho khách hàng có số dư tiền gửi tổ viên (tính đến ngày giao dịch xã của tháng hiện tại) lớn hơn hoặc bằng 01 phân kỳ nợ gốc đến hạn của tháng kế tiếp để thực hiện chuyển khoản trả nợ gốc từ tài khoản tiền gửi tổ viên.

- Khách hàng được lựa chọn chuyển khoản trả nợ gốc cho một/một số/tất cả các món vay của khách hàng, đảm bảo trả đủ 01 phân kỳ nợ gốc đến hạn hoặc số dư tiền gửi còn lại nhỏ hơn 01 phân kỳ nợ gốc đến hạn của món vay. Hình thức đề nghị chuyển khoản trả nợ gốc thông qua Tổ trưởng Tổ TK&VV và ký xác nhận trên Bảng kê lãi phải thu - lãi thực thu - tiền gửi - thu nợ gốc từ tiền gửi (mẫu số 13/TD) hoặc Đề nghị trực tiếp với NHCSXH nơi cho vay.

- Tại phiên giao dịch, Tổ trưởng Tổ giao dịch gửi “Danh sách khách hàng có số dư tiền gửi tổ viên lớn hơn hoặc bằng nợ gốc phân kỳ đến hạn” (mẫu số 01/TGTV) cho Tổ trưởng Tổ TK&VV để thông báo, hướng dẫn khách hàng đề nghị chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi tổ viên để trả nợ gốc phân kỳ đến hạn vào phiên giao dịch tháng kế tiếp. 

Hoạt động giao dịch xã của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tại xã Quế Hiệp - Ảnh: TG

Đến 31/3/2024, số dư tiền gửi thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 23.936 triệu đồng, với 9.036/9.067 khách hàng vay vốn tham gia tiết kiệm.

Tin liên quan