Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quế Sơn

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quế Sơn

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quế Sơn.

Chi tiết Thông báo TẠI ĐÂY

Tin liên quan