10 Điểm mới được áp dụng trong Luật Căn cước từ 01/7/2024

Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ 01/7/2024 có rất nhiều điểm mới, trong đó có những điểm mới đặc biệt quan trọng như đổi tên Căn cước công dân thành Thẻ Căn cước.

1. Chính thức đổi tên Căn cước công dân thành Căn cước (Điều 3).

2. Giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân đã được cấp (Điều 46).

3. Chứng minh nhân dân hết giá trị sử dụng từ 01/01/2025 (Điều 46).

4. Bỏ thông tin Quê quán và Vân tay trên thẻ Căn cước (Điều 18).

5. Mở rộng đối tượng được cấp thẻ Căn cước (Điều 18 và Điều 19).

6. Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi (Điều 23).

7. Bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận Căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được Quốc tịch.

8. Bổ sung quy định cấp Căn cước điện tử (Điều 31 và Điều 33).

9. Bổ sung quy định thu thập thông tin sinh trắc học (Điều 16 và Điều 23).

10. Bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước (Điều 22).

Tin liên quan