Giao ban đánh giá kết quả công tác ủy thác tín dụng chính sách thác 5 tháng đầu năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và năm 2024

Chiều ngày 5/6/2024, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Quế Sơn tổ chức Hội nghị quả hoạt động uỷ thác 5 tháng năm 2024, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và năm 2024.

Chủ trì hội nghị- đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Đình Bảy, Uỷ viên BTV, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; Các đồng chí trong Ban giám đốc, các tổ chuyên môn nghiệp vụ Ngân hàng CSXH huyện Quế Sơn; Chủ tịch, Bí thư các tổ chức hội, đoàn thể huyện và Chủ tịch, Bí thư các Hội, đoàn thể nhận ủy thác xã, thị trấn.

Trong 5 tháng đầu năm đã thực hiện doanh số cho vay trên 101 tỷ đồng, với hơn ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; với doanh số thu nợ đạt trên 78 tỷ đồng. Đến 31/5/2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 537.748 triệu đồng/9.053 hộ vay còn dư nợ, tăng so với đầu năm 23.304 triệu đồng, tỉ lệ tăng trưởng 4,53%. Tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn: đạt 98,37%; Tỷ lệ thu lãi: đạt 100,56%; Tỷ lệ nợ quá hạn: 0.06%; Chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV: đạt 96,57%; Chất lượng hoạt động giao dịch xã: đạt 98,42%. Trong đó: tỷ lệ giải ngân: 99,54%, tỷ lệ thu nợ:  98,03%, tỷ lệ thu lãi: 99,91%.

Ngay từ đầu năm 2024, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã chủ động phối hợp với các Hội đoàn thể nhận ủy thác tập trung tuyên truyền tổ chức huy động các tổ chức, cá nhân "Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo" tại Ngân hàng Chính sách xã hội đến 31/5/2024 được 2.479, đạt 41,32% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó: các Hội đoàn thể nhận ủy thác huy động được 1.201 triệu đồng. Đồng thời định kỳ phối hợp đánh giá chất lượng hoạt động ủy thác của Hội, đoàn thể; chỉ đạo Hội, đoàn thể cấp xã thực hiện các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, hoạt động ủy thác, hoạt động Tổ TK&VV xếp loại trung bình, tổ có chất lượng hoạt động không bảo đảm theo yêu cầu, Tổ có phát sinh lãi tồn, nợ quá hạn. Trong 5 tháng đầu năm 2024, thực hiện Công văn số 21/CV BĐD ngày 30/01/2024 của Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện về việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Tổ K&VV trên địa bàn huyện, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã xây dựng Kế hoạch củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Tổ K&VV và phối hợp với Hội Đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn và Hội cấp xã rà soát thực hiện củng cố và giảm 11 tổ so với đầu năm. Đến 31/5/2024 toàn huyện có 214 Tổ TK&VV. Trong đó, có 204 tổ xếp loại Tốt, 8 tổ xếp loại Khá, 02 tổ xếp loại Trung bình (Hội PN Quế Phong), không có tổ xếp loại Yếu. Trong quý III sẽ tiếp tục củng cố 7 tổ theo kế hoạch đề ra.

Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BĐD HĐQT NHCSXH huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị - Ảnh: TG

Năm 2024, Hội đồng quản trị NHCSXH huyện tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014; Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chương trình tín dụng chính sách; nâng cao chất lượng các phiên giao dịch tại Điểm giao dịch xã để phục vụ Nhân Dân; Chỉ đạo sát sao tổ chức Hội, đoàn thể cấp xã Tổ Tiết kiệm và vay vốn nâng cao vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung ủy thác đặc biệt là khâu lựa chọn và bình xét đối tượng vay vốn chặt chẽ, công khai minh bạch; thực hiện công tác kiểm tra giám sát và chỉ đạo hội cấp xã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2024; tập trung kiểm tra vào các địa bàn, các tổ có chất lượng thấp, các món cho vay mới, các trường hợp có nợ tồn đọng lâu ngày, kết thúc kiểm tra có thông báo bằng văn bản đối với các đơn vị được kiểm tra để khắc phục, chấn chỉnh các sai sót tồn tại trong quá trình quản lý nguồn vốn. Phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác ủy thác, Cán bộ Ban giảm nghèo, Trưởng thôn, Ban quản lý Tổ TK&VV.

Tin liên quan