Tuần lễ cao điểm hỗ trợ người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Sáng ngày 13/6/2022, Huyện đoàn Quế Sơn phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức Tuần lễ cao điểm hỗ trợ người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.