Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quế Sơn

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Quế Sơn

Lựa chọn đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu cho các gói thầu do Phòng Nội vụ huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu cho các gói thầu do Phòng Nội vụ huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo lựa chọn đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu cho các gói thầu do Ban QL dự án – Quỹ đất huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư

Ban Quản lý dự án – Quỹ đất huyện Quế Sơn Thông báo công khai về việc lựa chọn đơn vị tư vấn để lập Hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu cho các gói thầu do Ban QL dự án – Quỹ huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư với các nội dung cơ bản sau:

Thống báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản QSD đất

Thống báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản QSD đất ở tại Điểm dân cư nông thôn từ khu cầu Đình đến cầu Đồng Nguyên, thôn Lộc Đại (nay là thôn Lộc Thượng). Địa điểm: xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu cho các gói thầu do Ban QL dự án – Quỹ đất huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư

Về việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá Hồ sơ dự thầu cho các gói thầu do Ban QL dự án – Quỹ đất huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư hoặc đại diện chủ đầu tư