Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân huyện Quế Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
2 Giấy mời Dự kỳ họp thứ mười, HĐND huyện Quế Sơn khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
3 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI KỲ HỌP THỨ 10 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
4 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Quế Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
5 Báo cáo thẩm tra về các nội dung trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021- 2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
6 Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục chi tiết công trình đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
7 Quy định nội dung và tỷ lệ hỗ trợ từ kinh phí sự nghiệp ngân sách huyện, ngân sách xã thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
8 Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
9 Tờ trình đề nghị thông qua điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quế Sơn giai đoạn đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
10 Thuyết minh điều chỉnh quy hoạch xâ dựng vùng huyện quế sơn giai đoạn đến năm 2030 huyện quế sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
11 Tờ trình đề nghị phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
12 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết