Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự kiến Chương trình kỳ họp Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 - Tờ trình, BC của UBND Xem chi tiết
2 Tờ trình điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 - Tờ trình, BC của UBND Xem chi tiết
3 Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách cấp huyện, cấp xã Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 - Tờ trình, BC của UBND Xem chi tiết
4 Tờ trình Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Huyện ủy Quế Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 - Tờ trình, BC của UBND Xem chi tiết
5 Tờ trình Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Phước Thành, xã Quế Thuận (giai đoạn 1) Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 - Tờ trình, BC của UBND Xem chi tiết
6 Tờ trình đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bà Rén, xã Quế Xuân 1 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 - Tờ trình, BC của UBND Xem chi tiết
7 Tờ trình đề nghị phê duyệt danh mục chi tiết công trình đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 - Tờ trình, BC của UBND Xem chi tiết
8 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở làm việc Huyện ủy Quế Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 - Tờ trình, BC của UBND Xem chi tiết
9 BC Đề xuất điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư dự án: Khu dân cư Bà Rén, xã Quế Xuân 1 Địa điểm: Xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 - Tờ trình, BC của UBND Xem chi tiết
10 BC đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư Phước Thành, xã Quế Thuận (giai đoạn 1); Hạng mục: Giao thông, san nền, cấp nước, thoát nước, cấp điện, cây xanh Địa điểm: xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 - Tờ trình, BC của UBND Xem chi tiết
11 NQ Phê duyệt danh mục chi tiết công trình đầu tư công trung hạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 - NQ, BC thẩm tra Xem chi tiết
12 NQ Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách cấp huyện, cấp xã, vận động Nhân dân đóng góp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 - NQ, BC thẩm tra Xem chi tiết
13 NQ Quyết định chủ trương đầu tư các công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 - NQ, BC thẩm tra Xem chi tiết
14 NQ Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 - NQ, BC thẩm tra Xem chi tiết
15 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư Bà Rén, xã Quế Xuân 1 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 - NQ, BC thẩm tra Xem chi tiết
16 NQ điều chỉnh, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2022, 2023 trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 - NQ, BC thẩm tra Xem chi tiết
17 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về các nội dung kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 - NQ, BC thẩm tra Xem chi tiết
18 Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết KTXH 6 tháng cuối năm 2022.signed Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
19 Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về hiệu quả sử dụng nguồn vốn PTSX trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
20 Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết