Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự kiến chương trình làm việc tại kỳ họp thứ ba HĐND huyện khóa XII, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
2 Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 và công tác xây dựng, phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
3 Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2021 và đề xuất kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách huyện năm 2022 trên địa bàn huyện Quế Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
4 UBND: Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
5 HĐND: Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XI Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
6 Báo cáo công tác xét xử năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
7 Báo cáo công tác kiểm sát năm 2021 trước kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
8 Gợi ý thảo luận tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
9 UBND: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
10 UBND Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 và công tác xây dựng, phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
11 UBND: Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
12 UBND: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2021 và đề xuất kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách huyện năm 2022 trên địa bàn huyện Quế Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
13 HĐND: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
14 HĐND: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
15 UBND: Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
16 Báo cáo công tác thi hành án Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
17 UBND: Báo cáo tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện, nhiệm vụ năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
18 UBND: Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
19 UBND: Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết
20 UBND: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2021. Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 3 Xem chi tiết