Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của UBMTTQVN huyện. HDND Huyên khóa XII Kỳ họp thứ 2 Xem chi tiết
2 Các báo cáo phục vụ kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XII (05 file) HDND Huyên khóa XII Kỳ họp thứ 2 Xem chi tiết
3 Các báo cáo phục vụ kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XII (03 file) HDND Huyên khóa XII Kỳ họp thứ 2 Xem chi tiết
4 Các báo cáo phục vụ kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XII (03 file) HDND Huyên khóa XII Kỳ họp thứ 2 Xem chi tiết
5 Các báo cáo phục vụ kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XII (01 file) HDND Huyên khóa XII Kỳ họp thứ 2 Xem chi tiết
6 Các báo cáo phục vụ kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XII (01 file) HDND Huyên khóa XII Kỳ họp thứ 2 Xem chi tiết
7 Báo cáo trả lời ý kiến cử tri tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri Nhiệm kỳ khác 2021 - 2025 Kỳ họp khác Xem chi tiết
8 Báo cáo Kết quả thực hiện Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 HDND Huyên khóa XII Kỳ họp thứ 2 Xem chi tiết
9 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 16 Nhiệm kỳ 2016-2021 Khóa XI Xem chi tiết
10 Dự kiến Chương trình làm việc tại kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 HDND Huyên khóa XII Kỳ họp thứ 2 Xem chi tiết