Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 BC thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - TỜ TRÌNH - BC THẨM TRA Xem chi tiết
2 Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - NỘI DUNG CỦA UBND Xem chi tiết
3 Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - NỘI DUNG CỦA TT - CÁC BAN HĐND Xem chi tiết
4 Thông báo kết quả công tác MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - UBMTTQVN Xem chi tiết
5 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - TỜ TRÌNH - BC THẨM TRA Xem chi tiết
6 Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác huy động, quản lý và sử dụng các nguồn quỹ trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - TỜ TRÌNH - BC THẨM TRA Xem chi tiết
7 Báo cáo kết quả giám sát các nguồn quỹ Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - NỘI DUNG CỦA TT - CÁC BAN HĐND Xem chi tiết
8 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về các báo cáo của UBND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - TỜ TRÌNH - BC THẨM TRA Xem chi tiết
9 GỢI Ý THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP THỨ 8, HĐND HUYỆN KHÓA XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - CHƯƠNG TRÌNH - GỢI Ý THẢO LUẬN Xem chi tiết
10 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI KỲ HỌP THỨ TÁM, HĐND HUYỆN KHÓA XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - CHƯƠNG TRÌNH - GỢI Ý THẢO LUẬN Xem chi tiết
11 Phiếu đề xuất Nhóm vấn đề chất vấn, nội dung chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - VĂN BẢN KHÁC Xem chi tiết
12 Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ tám, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - VĂN BẢN KHÁC Xem chi tiết
13 Giấy triệu tập Dự kỳ họp thứ tám, HĐND huyện Quế Sơn, khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - VĂN BẢN KHÁC Xem chi tiết
14 Giấy mời Dự kỳ họp thứ tám, HĐND huyện Quế Sơn khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - VĂN BẢN KHÁC Xem chi tiết
15 V/v chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - VĂN BẢN KHÁC Xem chi tiết
16 BC thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về dự thảo nghị quyết bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện 6 tháng cuối năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - TỜ TRÌNH - BC THẨM TRA Xem chi tiết
17 Tờ trình Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - TỜ TRÌNH - BC THẨM TRA Xem chi tiết
18 Tờ trình đề xuất điều chỉnh danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 và danh mục dự kiến chuẩn bị đầu tư năm 2023, 2024 trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - TỜ TRÌNH - BC THẨM TRA Xem chi tiết
19 Tờ trình về đề nghị ban hành Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - TỜ TRÌNH - BC THẨM TRA Xem chi tiết
20 Tờ trình Đề nghị thông qua Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 - TỜ TRÌNH - BC THẨM TRA Xem chi tiết