Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Dự kiến Chương trình làm việc tại kỳ họp thứ sáu Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết
2 Tơ trình đề nghị bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách huyện năm 2022, dự kiện KH phân bổ năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết
3 Tờ trình đề nghị phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết
4 Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng Nhân dân huyện Quế Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Xem chi tiết
5 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Xem chi tiết
6 Nghị quyết Kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Xem chi tiết
7 Nghị quyết về giám sát việc thực hiện các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Xem chi tiết
8 Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Xem chi tiết
9 Về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách huyện năm 2022 và dự kiến kế hoạch 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Xem chi tiết
10 Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Xem chi tiết
11 Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và bổ sung, điều chỉnh danh mục dự kiến chuẩn bị đầu tư công năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Xem chi tiết
12 GỢI Ý THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP THỨ 6 HĐND HUYỆN Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - TT HDND - CÁC BAN HDND Xem chi tiết
13 Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết giám sát việc thực hiện các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - TT HDND - CÁC BAN HDND Xem chi tiết
14 Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - TT HDND - CÁC BAN HDND Xem chi tiết
15 Tờ trình đề nghị quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách cấp huyện cho các nội dung trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện, 2021-2025 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết
16 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - TT HDND - CÁC BAN HDND Xem chi tiết
17 TO TRINH DE NGHI THONG QUA TÔ CHUC CAC KY HOP NAM 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - TT HDND - CÁC BAN HDND Xem chi tiết
18 Tờ trình đề nghị bổ sung danh mục dự kiến đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết
19 Báo cáo thâm tra của Ban Pháp chế về trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ hợp thứ 3 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - TT HDND - CÁC BAN HDND Xem chi tiết
20 Báo cáo tình hình hoạt động của TT HĐND huyện năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - TT HDND - CÁC BAN HDND Xem chi tiết