Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Đề nghị thông qua Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - TỞ TRÌNH, BC THẨM TRA Xem chi tiết
2 Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 và các nội dung trình kỳ họp thứ 9 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - TỞ TRÌNH, BC THẨM TRA Xem chi tiết
3 Tờ trình đề xuất quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách cấp huyện để thực hiện Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - TỞ TRÌNH, BC THẨM TRA Xem chi tiết
4 Kết quả hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Quế Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - NỘI DUNG CỦA TT - CÁC BAN HĐND Xem chi tiết
5 Báo cáo tình hình hoạt động năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Quế Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - NỘI DUNG CỦA TT - CÁC BAN HĐND Xem chi tiết
6 Tờ trình đề nghị thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về công tác quản lý tài sản công sau khi sáp nhập thôn, xã trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - TỞ TRÌNH, BC THẨM TRA Xem chi tiết
7 Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu gom, xử lý rác thải và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn huyệ Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - TỞ TRÌNH, BC THẨM TRA Xem chi tiết
8 Tờ trình đề nghị phê chuẩn dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2024 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - TỞ TRÌNH, BC THẨM TRA Xem chi tiết
9 GỢI Ý THẢO LUẬN TẠI KỲ HỌP THỨ 9, HĐND HUYỆN KHÓA XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - NỘI DUNG CỦA TT - CÁC BAN HĐND Xem chi tiết
10 Phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 đến kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - NỘI DUNG CỦA TT - CÁC BAN HĐND Xem chi tiết
11 Tờ trình về việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách huyện năm 2023 và đề xuất kế hoạch vốn, phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách huyện năm 2024 trên địa bàn huyện Quế Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - NỘI DUNG CỦA UBND Xem chi tiết
12 Tờ trình đề nghị điều chỉnh, loại bỏ, bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - NỘI DUNG CỦA UBND Xem chi tiết
13 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - ND CỬ TRI Xem chi tiết
14 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3 và thứ 4 HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - ND CỬ TRI Xem chi tiết
15 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - NỘI DUNG CỦA TT - CÁC BAN HĐND Xem chi tiết
16 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 và công tác xây dựng, phân bổ dự toán ngân sách năm 2024 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - NỘI DUNG CỦA UBND Xem chi tiết
17 Báo cáo kết quả giám sát việc quản lý thu gom, xử lý rác thải và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - NỘI DUNG CỦA TT - CÁC BAN HĐND Xem chi tiết
18 Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - NỘI DUNG CỦA TT - CÁC BAN HĐND Xem chi tiết
19 DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TẠI KỲ HỌP THỨ 9 HĐND HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - NỘI DUNG CỦA UBND Xem chi tiết
20 Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và đề xuất kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách huyện năm 2024 trên địa bàn huyện Quế Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 - NỘI DUNG CỦA UBND Xem chi tiết