UBND: Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Tiêu đề UBND: Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp
Tải về