UBND: Báo cáo tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện, nhiệm vụ năm 2022
Tiêu đề UBND: Báo cáo tình hình, kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện, nhiệm vụ năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp
Tải về