UBND: Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Tiêu đề UBND: Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp
Tải về