HĐND: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Tiêu đề HĐND: Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp
Tải về