UBND: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2021 và đề xuất kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách huyện năm 2022 trên địa bàn huyện Quế Sơn
Tiêu đề UBND: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2021 và đề xuất kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách huyện năm 2022 trên địa bàn huyện Quế Sơn
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp
Tải về