UBND Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 và công tác xây dựng, phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 trên địa bàn huyện
Tiêu đề UBND Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 và công tác xây dựng, phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 trên địa bàn huyện
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp
Tải về