UBND: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Tiêu đề UBND: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp
Tải về