HĐND: Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XI
Tiêu đề HĐND: Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 16, HĐND huyện khóa XI
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp
Tải về