Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Tiêu đề Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp
Tải về