Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Tiêu đề Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp
Tải về