Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Tiêu đề Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 4 - Nội dung của UBND
Tải về