Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 (tính đến hết ngày 31/5/2022), nhiệm vụ thực hiện những tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện
Tiêu đề Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 (tính đến hết ngày 31/5/2022), nhiệm vụ thực hiện những tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 4 - Nội dung của UBND
Tải về