Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2022
Tiêu đề Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2022
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 4 - Nội dung của UBND
Tải về