Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 2)
Tiêu đề Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 2)
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp Kỳ họp thứ 4 - Nội dung của UBND
Tải về