Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1)
Tiêu đề Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1)
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp
Tải về