Quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân huyện Quế Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tiêu đề Quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân huyện Quế Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp
Tải về