Tờ trình đề nghị thông qua điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quế Sơn giai đoạn đến năm 2030
Tiêu đề Tờ trình đề nghị thông qua điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Quế Sơn giai đoạn đến năm 2030
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp
Tải về