Quy định nội dung và tỷ lệ hỗ trợ từ kinh phí sự nghiệp ngân sách huyện, ngân sách xã thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
Tiêu đề Quy định nội dung và tỷ lệ hỗ trợ từ kinh phí sự nghiệp ngân sách huyện, ngân sách xã thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2021-2026
Kỳ họp
Tải về