Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo thẩm tra các báo cáo 6 tháng và Nghị quyết Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Văn bản TT HĐND, các Ban HĐND Xem chi tiết
2 NQ giao UBND huyện Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công có tổng mức vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
3 NQ về Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
4 NQ thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về triển khai thực hiện các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
5 NQ Phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
6 NQ về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
7 Đề xuất bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
8 NQ Kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
9 NQ về kết quả giám sát hiệu quả sử dụng nguồn vốn phát triển sản xuất trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
10 NQ về điều chỉnh Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
11 Gợi ý thảo luận tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Văn bản khác Xem chi tiết
12 Dự kiến chương trình làm việc tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XII, Nhiệm kỳ 2021 - 2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Văn bản khác Xem chi tiết
13 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Văn bản TT HĐND, các Ban HĐND Xem chi tiết
14 Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Văn bản TT HĐND, các Ban HĐND Xem chi tiết
15 Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Pháp chế HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Văn bản TT HĐND, các Ban HĐND Xem chi tiết
16 Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban KT-XH Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Văn bản TT HĐND, các Ban HĐND Xem chi tiết
17 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ tư HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Văn bản khác Xem chi tiết
18 Giấy triệu tập kỳ họp thứ HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Văn bản khác Xem chi tiết
19 Giấy mời dự kỳ họp thứ tư HĐND huyện, khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Văn bản khác Xem chi tiết
20 Thông báo kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - UBMTTQVN Xem chi tiết