Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri sau KH 2 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Tờ trình, BC thẩm tra Xem chi tiết
2 Báo cáo đoàn giám sát chuyên đề về nguồn vốn phát triển sản xuất Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Tờ trình, BC thẩm tra Xem chi tiết
3 Tờ trình Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Tờ trình, BC thẩm tra Xem chi tiết
4 Tờ trình đề xuất bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Tờ trình, BC thẩm tra Xem chi tiết
5 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Tờ trình, BC thẩm tra Xem chi tiết
6 Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về các nội dung trình kỳ họp thứ 4 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Tờ trình, BC thẩm tra Xem chi tiết
7 Dự thảo Nghị quyết ủy quyền quyết định chủ trương đầu tư Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
8 Dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình giám sát năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
9 Dự thảo Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
10 Dự thảo Nghị quyết quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
11 Dự thảo Nghi quyết danh mục đâu tư năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
12 Dự thảo Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ KTXH 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
13 Dự thảo NQ kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XII Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
14 Dự thảo NQ về kết quả giám sát hiệu quả sử dụng nguồn vốn phát triển sản xuất Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
15 Dự thảo NQ điều chỉnh chương trình giám sát 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Dự thảo Nghị quyết Xem chi tiết
16 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về dự thảo NQ nhiệm vụ KTXH 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Tờ trình, BC thẩm tra Xem chi tiết
17 Tờ trình đề nghị thông qua quyết toán Ngân sách NN năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Tờ trình, BC thẩm tra Xem chi tiết
18 Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết KTXH 6 tháng cuối năm 2022.signed Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Tờ trình, BC thẩm tra Xem chi tiết
19 Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết về hiệu quả sử dụng nguồn vốn PTSX trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Tờ trình, BC thẩm tra Xem chi tiết
20 Tờ trình đề nghị thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Tờ trình, BC thẩm tra Xem chi tiết