Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo giám sát triển khai dự án NN ứng dụng CNC Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - TT HDND - CÁC BAN HDND Xem chi tiết
2 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về chấp hành pháp luật Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - TT HDND - CÁC BAN HDND Xem chi tiết
3 Tờ trình đề nghị thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của huyện Quế Sơn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết
4 Tờ trình đề nghị thống nhất nguồn hoàn trả tiền ứng vốn để đầu tư xây dựng các Khu dân cư: KTĐC thôn 3, KTĐC thôn 4, Hương An và Khu dân cư khai thác quỹ đất Bà Rén, xã Quế Xuân 1 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết
5 Báo cáo kết quả công tác năm 2022 của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - CƠ QUAN TƯ PHÁP Xem chi tiết
6 Báo cáo công tác xét xử năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - CƠ QUAN TƯ PHÁP Xem chi tiết
7 Báo cáo kết quả thi hành án dân sự năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - CƠ QUAN TƯ PHÁP Xem chi tiết
8 Thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - UBMTTQVN Xem chi tiết
9 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ban Pháp chế Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết
10 Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ban KTXH Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - TT HDND - CÁC BAN HDND Xem chi tiết
11 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết
12 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết
13 Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 và công tác xây dựng, phân bổ dự toán ngân sách năm 2023 trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết
14 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, AN-QP năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết
15 Báo cáo Công tác quản lý thu, chi các nguồn quỹ năm 2022 trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết
16 Báo cáo công tác phòng chống tội phạm Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết
17 Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 3 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết
18 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết
19 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết
20 Báo cáo công tác bảo vệ môii trường năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 - NỘI DUNG UBND Xem chi tiết