Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Báo cáo kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2022 (CC THADS huyện) Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Văn bản các cơ quan Tư pháp Xem chi tiết
2 Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm (TAND huyện) Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Văn bản các cơ quan Tư pháp Xem chi tiết
3 Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022 (Viên KSND huyện) Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Văn bản các cơ quan Tư pháp Xem chi tiết
4 Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri của các xã, thị trấn Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Nội dung của UBND Xem chi tiết
5 Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 1) Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Nội dung của UBND Xem chi tiết
6 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 2) Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Nội dung của UBND Xem chi tiết
7 Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Nội dung của UBND Xem chi tiết
8 Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2022 (tính đến hết ngày 31/5/2022), nhiệm vụ thực hiện những tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Nội dung của UBND Xem chi tiết
9 Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Nội dung của UBND Xem chi tiết
10 Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Nội dung của UBND Xem chi tiết
11 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Nội dung của UBND Xem chi tiết
12 Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Nội dung của UBND Xem chi tiết
13 Báo cáo tình hình thực hiện thu – chi và quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Nội dung của UBND Xem chi tiết
14 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Nội dung của UBND Xem chi tiết
15 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 - Nội dung của UBND Xem chi tiết