Tìm kiếm

Tìm thấy 34 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam (lần 3) 2023
2 Công khai dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ năm 2023 cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam 2023
3 Công bố công khai quyết toán ngân sách nguồn kinh phí chi hoạt động sự nghiệp kinh tế đường bộ Trung ương năm 2022 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam 2023
4 Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam (lần 2) 2023
5 Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam (lần 1) 2023
6 Quyết định về việc công khai quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 của Sở Giao thông vận tải 2023
7 Quyết định công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 của Sở Giao thông vận tải 2023
8 Công khai về số liệu Quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2021 2022
9 Công khai tình hình phê duyệt Quyết toán Dự án hoàn thành năm 2022 2022
10 Công khai về Kế hoạch Đầu tư năm 2022 2022