Các đơn vị trực thuộc

1. Tên cơ quan: THANH TRA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢNG NAM

 Địa chỉ: Số 20 - Trần Quý Cáp - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

 Số điện thoại: 0235.3859263 Fax: 0235.3811280

 Email: ttgtvt.sgtvt@quangnam.gov.vn hoặc ttgtvtqnam@gmail.com

 

2. Tên cơ quan : ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA QUẢNG NAM

 Địa chỉ: Số 72 đường 18 tháng 8 - Khối phố Ngọc Thành - Phường Cẩm Phô - Thành phố Hội An - Tỉnh Quảng Nam

 Số điện thoại: 0235.3861046 

 Email : dqldtnd.sgtvt@quangnam.gov.vn

 

 

 

Tin liên quan