Thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công

Thông báo số 186/TB-SGTVT ngày 17/01/2023 của Sở GTVT Quảng Nam về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công

Tin liên quan