Hưởng ứng truyền thông sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Công văn số 3321/SGTVT-VP ngày 25/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc hưởng ứng truyền thông sự kiện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Công văn số 3202/SGTVT-VP ngày 18/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc Tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023

Tăng cường khai thác CSDL Quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính

Công văn số 1586/SGTVT-VP ngày 19/5/2023 của Sở Giao thông vận tải về Tăng cường khai thác CSDL Quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính

Về việc sử dụng thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Công văn số 1328/SGTVT-VP ngày 27/4/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam Về việc sử dụng thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Về việc triển khai chính thức bản nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC toàn tỉnh

Công văn số 442/STTTT-QTI ngày 14/4/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về việc triển khai chính thức bản nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC toàn tỉnh

Về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Công văn số 1997/UBND-KGVX ngày 05/04/2023 của UBND Tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Về việc phối hợp, hỗ trợ công dân thực hiện đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Công văn số 605/SGTVT-QLVTPTNL ngày 03/3/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phối hợp, hỗ trợ công dân thực hiện đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Thông báo về việc tiếp tục hướng dẫn, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Thông báo số 604/TB-SGTVT ngày 03/3/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục hướng dẫn, triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Công văn số 206/STTTT-TTBCXB ngày 27/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam về Thông tin, tuyên truyền các nội dung văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam