Phát động phong trào thi đua "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông"

Kế hoạch số 1111/KH-SGTVT ngày 12/4/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Phát động phong trào thi đua "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông"

Kế hoạch Chương trình công tác của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng năm 2023

Kế hoạch số 278/KH-HĐTĐKT ngày 03/02/2023 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Chương trình công tác của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng năm 2023

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, người lao động tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, người lao động tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam

Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng năm 2012

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời, những tập thể, cá nhân có thành tích công tác tốt trong năm 2012. Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn xét khen thưởng tổng kết năm 2012, như sau:

Thông báo lần thứ I của Hội đồng KHCN Sở xét duyệt đề tài, sáng kiến, giải pháp .... năm 2012

Ngày 03 tháng 01 năm 2013, Hội đồng KH&CN ngành GTVT đã tổ chức họp xét duyệt công nhận đề tài, sáng kiến, cải tiến, giải pháp, ứng dụng mới cấp ngành năm 2012.

Thông báo nội dung cuộc họp xét thi đua khen thưởng năm 2014

Ngày 16 tháng 12 năm 2014, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở tổ chức cuộc họp xét duyệt thành tích thi đua khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc các phòng ban, đơn vị hành chính - sự nghiệp trực thuộc Sở vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm ngành Giao thông vận tải Quảng Nam năm 2020

Kế hoạch số 2046/KH-SGTVT ngày 06/8/2019 của Sở GTVT tỉnh Quảng Nam

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành GTVT (28/8/1945-28/8/2015)

Ngày 03/9/2014, Sở GTVT Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 1224/KH-SGTVT về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành GTVT (28/8/1945-28/8/2015). Nhằm phát huy truyền thống vẻ vang chặng đường 69 năm xây dựng và trưởng thành; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải.

Hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2014

Để tổng kết đánh giá tình hình tổ chức triển khai và kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước năm 2014; Sở GTVT Quảng Nam triển khai Công văn số 1664/SGTVT-VP ngày 13/11/2014 về hướng dẫn bình xét thi đua, khen thưởng năm 2014 với các nội dung sau:

Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2012

Để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT Quảng Nam nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương và phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến trong các mặt hoạt động và công tác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.