Thông báo về việc phù hiệu phương tiện vận tải không còn giá trị sử dụng

Thông báo số 3419/TB-SGTVT ngày 28/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc phù hiệu phương tiện vận tải không còn giá trị sử dụng

Quyết định về Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (số 49221104/GPKDVT cấp ngày 27/07/2022 cho đơn vị Trần Minh Tuấn; số 49221361/GPKDVT cấp ngày 12/09/2022 cho đơn vị Võ Văn Tưởng)

Quyết định số 674/SĐ-SGTVT ngày 22/9/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Nam Thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Thông báo Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 8

Thông báo số 3069/TB-SGTVT ngày 07/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về Danh sách phương tiện được cấp phù hiệu, biển hiệu và cấp giấy phép kinh doanh vận tải trong tháng 8

Thông báo số 3129/TB-SGTVT ngày 12/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về phù hiệu xe kinh doanh vận tải hết hiệu lực

Thông báo số 3129/TB-SGTVT ngày 12/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về phù hiệu xe kinh doanh vận tải hết hiệu lực

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động bến thủy nội địa Bãi Hương

Thông báo số 3098/TB-SGTVT ngày 08/9/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng hoạt động bến thủy nội địa Bãi Hương

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động bến thủy nội địa Tân Hiệp

Thông báo số 3010/TB-SGTVT ngày 31/8/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc tạm dừng hoạt động bến thủy nội địa Tân Hiệp

Quyết định về việc thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Quyết định số 637/QĐ-SGTVT ngày 30/8/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Quyết định về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Quyết định số 586/QĐ-SGTVT ngày 22/8/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi phù hiệu, biển hiệu xe kinh doanh vận tải vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ thư điện tử (Email) của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam để tiếp nhận thông tin về hợp đồng vận chuyển hành khách

Thông báo số 2842/TB-SGTVT ngày 18/8/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam về việc thay đổi địa chỉ thư điện tử (Email) của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam để tiếp nhận thông tin về hợp đồng vận chuyển hành khách